VAT: Recalculate Gross Amounts (With Tax Included) With New VAT Rates

Recalculate Gross Amount (With Tax Included) with a New VAT Rate

Gross Amount = Net Value × (1 + Tax%)

Net Amount = Gross Amount ÷ (1 + Tax%)

The Latest Gross Amounts Recalculated With New VAT Rates

Recalculate Gross Amounts (With Tax Incuded) With New VAT Rates

Step 1: Calculate the Net Amount (Without Tax)

 • Initial Gross Amount = Net Amount + Initial Tax Amount
 • Initial Tax Amount = Initial Tax% × Net Amount
 • Initial Gross Amount = Net Amount + Initial Tax% × Net Amount = (1 + Initial Tax%) × Net Amount
 • Initial Gross Amount = (1 + Initial Tax%) × Net Amount

  In conclusion:

  Net Amount = Initial Gross Amount ÷ (1 + Initial Tax%) =

Step 2: Add the New Tax Amount to the Net Amount

 • New Gross Amount = Net Amount + New Tax Amount
 • New Tax Amount = New Tax% × Net Amount
 • New Gross Amount = Net Amount + New Tax% × Net Amount = (1 + New Tax%) × Net Amount
 • In conclusion, New Gross Amount = (1 + New Tax%) × Net Amount = (1 + New Tax%) × Initial Gross Amount ÷ (1 + Initial Tax%) = (1 + New Tax%)/(1 + Initial Tax%) × Initial Gross Amount

  New Gross Amount = (1 + New Tax%)/(1 + Initial Tax%) × Initial Gross Amount

Examples of calculations:

 • Case 1: Initial Tax Rate = 20%, New Tax Rate = 19%

  Step 1, Calculate Net Amount:
  (1 + Initial Tax%) = 1 + 20% = 100/100 + 20/100 = 120/100 = 1.2 => Initial Gross Amount = 1.2 × Net Amount, and Net Amount = Initial Gross Amount ÷ 1.2

  Step 2, Add the New Tax Amount:
  New Gross Amount = (1 + New Tax%) × Net Amount = (1 + 19%) × Net Amount = (100/100 + 19/100) × Net Amount = 119/100 × Net Amount = 1.19 × Net Amount = 1.19 × Initial Gross Amount ÷ 1.2 = 1.19/1.2 × Initial Gross Amount
  Answer: New Gross Amount = (1.19 ÷ 1.2) × Initial Gross Amount
 • Case 2: Initial Tax Rate = 20%, New Tax Rate = 5%

  Step 1, Calculate Net Amount:
  (1 + Initial Tax%) = 1 + 20% = 100/100 + 20/100 = 120/100 = 1.2 => Initial Gross Amount = 1.2 × Net Amount, and Net Amount = Initial Gross Amount ÷ 1.2

  Step 2, Add the New Tax Amount:
  New Gross Amount = (1 + New Tax%) × Net Amount = (1 + 5%) × Net Amount = (100/100 + 5/100) × Net Amount = 105/100 × Net Amount = 1.05 × Net Amount = 1.05 × Initial Gross Amount ÷ 1.2 = 1.05/1.2 × Initial Gross Amount
  Answer: New Gross Amount = (1.05 ÷ 1.2) × Initial Gross Amount.